گروه های خرید باشگاه پیشنهاد


برای آسان تر شدن پیدا کردن همگروهی و تکمیل گروه خرید می توانید در این گروه تلگرامی عضو شوید و در هنگام خرید، پیشنهاد و لینک گروه خرید خود را در این گروه به اشتراک بگذارید تا اعضای گروه به گروه خرید شما بپیوندند. همچنین می توانید در گروه تلگرامی جستجو و عضوی از گروه های خرید به اشتراک گذاشته شوید.

گروه تلگرام